باغ گیاهشناسی فدک

کار احداث باغ گیاهشناسی فدک در سطحی معادل ۴۰ هکتار از عرصه‌ ی ۱۵۰ هکتاری ایستگاه فدک در سال ۱۳۷۲ آغاز شد. بر اساس پروژه‌ های پیش‌ بینی شده و فعّالیت‌ های صورت گرفته تا کنون بیش از ۳۵ درصد عملیات سازه ‌ای باغ و بیش از ۴۵ درصد نمونه‌ های گیاهی، جمع آوری و کشت شده‌ اند. باغ گیاهشناسی گیاهان گرمسیری و نیمه گرمسیری فدک با در نظر داشتن مجموعه عوامل اقلیمی، آب، خاک، توجّه به مجموعه‌ ی گیاهی جمع آوری شده یا در حال جمع آوری و لحاظ نمودن جنبه‌ های تحقیقاتی و آموزشی با الگو پذیری از تفکّر باغ ایرانی احداث شده است.

تا کنون بیش از۸۵۰ نمونه‌ ی گیاهی از مجموع ۱۸۰۰ نمونه پیش ‌بینی شده که غالباً به صورت درخت و درختچه می ‌باشد، جمع ‌آوری و کشت شده است. مجموعه­ های احداث شده در باغ عبارتند از: مجموعه‌ ی گیاهان دارویی با وسعت ۱/۱ هکتار، مجموعه‌ ی گیاهان استرالیا با وسعت ۳/۶ هکتار، مجموعه‌ ی باغ میوه‌ های گرمسیری و نیمه ‌گرمسیری با وسعت ۶/۲ هکتار، مجموعه‌ ی باغ رز با وسعت ۱/۴هکتار، مجموعه‌ ی کنارستان با وسعت ۰/۶ هکتار، مجموعه‌ ی گیاهان ناحیه‌ ی صحارا سندی با وسعت ۱/۷ هکتار و مجموعه‌ ی نهالستان و گلخانه با وسعت ۱/۲ هکتار. در حال حاضر مجموعه ‌های فوق بجز مجموعه ‌ی صحارا سندی که سال آخر اجرای آن می‌ باشد به اتمام رسیده است. کلکسیونها و مجموعه های گیاهی مورد نظر به شرح ذیل می باشند :

۱- کلکسیون گیاهان ناحیه سودانی
۲- ناحیه صحرایی – عربی
۳- گیاهان ناحیه ایرانی تورانی
۴- گیاهان منطقه زاگرس
۵- گیاهان استرالیا ۷- گیاهان ناحیه جنوب شرق آسیا
۸- گیاهان دارویی و صنعتی
۹- میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
۱۰- گیاهان قلمرو نئوتروپیک ( آمریکای جنوبی و مرکزی )
۱۱- گیاهان صخره ای ۱۲- گیاهان پیازی
۱۳- گیاهان سوزنی برگ
۱۴- گیاهان آبزی مردابی
۱۵- سیستماتیک
۱۶- گیاهان نادر و در حال انقراض
۱۷- باغ ایرانی
۱۸- باغ رز
۱۹- مزارع تحقیقاتی و آموزشی
۲۰- مجموعه نهالستان و گلخانه