طرح همیاران باغ

پر واضح است که منابع ژنتیکی گیاهی یکی از راهبردی ترین منابع هرکشوری محسوب می شود. بطوریکه اساس پایداری حیات،محیط زیست، امنیت غذایی،اقتصاد ،معیشت و…به این منابع وابسته است. ایران به لحاظ برخورداری از ذخایر ژنتیک گیاهی جزء ۱۰ کشور برتر جهان است .در بخش منابع طبیعی بانک ژن موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور حاوی بیش از ۴۰ هزار نمونه ژنتیکی از گیاهان جنگلی، مرتعی و دارویی می باشد و در این میان باغ گیاه‌شناسی ملی ایران یکی از زیرساختهای راهبردی و از مراکز پیشران حفاظت از ذخایر ژنتیکی گیاهی کشور به حساب می آید.
در این راستا موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشوردر صدد است با هدف ارتقاء فرهنگ وترویج اخلاق محیط زیستی و همچنین استفاده ازسازمانها و نیروهای افتخاری داوطلب در قالب طرح همیار باغ گیاه‌شناسی نسبت به جلب مشارکت و سازماندهی افراد علاقمند و دوستداران وتشکیل” تشکل جمعیت همیاران باغ گیاه‌شناسی ملی ایران ” به شرح زیراقدام نماید.

طرح همیاران باغ