آربراتوم

این مجموعه گیاهی درضلع جنوب ­غربی باغ گیاهشناسی ملی ایران با مساحت ۱۴ هکتار جهت کاشت گونه­ های مختلف درختان ودرختچه ها و بوته ­ای ها در نظر گرفته شده است در این مجموعه­ کاشت گیاهان با هدف معرفی گونه­ های بومی و غیربومی و ایجاد بستر مناسبی برای دستیابی به امکانات آموزشی، پژوهشی و تفریحی صورت گرفته است.

عملیات اجرایی این مجموعه در سال ۱۳۷۶ با احداث دو دریاچه، چشمه و برکه ای که ارتباط این مجموعه آبی را توسط نهر آبی برقرار می سازد آغاز گردید. همچنین در این قطعه جاده آسفالته ای به طول ۷۲۰ متر و باغراهی به طول ۶۴۰۰ متر با عرض ۲ متر جهت دسترسی به قسمت های مختلف داخلی و نیز سه دهنه پل بر روی رودخانه و بین دریاچه ها ایجاد گردیده است.

عملیات اجرایی این پروژه در سال ۱۳۸۵ پایان یافت و از آن پس طرح تکمیلی این کلکسیون با کاشت گیاهان پیش بینی شده در طراحی کاشت در دست اجرا می باشد. آبیاری گیاهان از طریق ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار (به صورت بارانی) انجام می شود.

تا کنون گونه های گیاهی کاشته شده در این مجموعه عبارتند از:

سرو شیرازی Cupressus sempervirens

سرو نقرهای Cupressus arizonica

زبان گنجشکFraxinus angustifolia

توت Morus alba

اقاقیاRobinia pseudoacacia

سپیدار Populus alba

داغداغانCeltis australis

انار Punica granatum

چنارPlatanus orientalis

آیلان (عرعر)Ailanthus altissima

اطراف دریاچه با استفاده از چمن، گیاهان پوششی و گل های فصلی تزئین گردیده است.