رویشگاه اروپا

کلکسیون گیاهی اروپا با مساحت حدود ۴/۲ هکتار از جنوب به قطعه خزر، از شرق به قطعه نمایشی، از غرب به رودخانه و کلکسیون پهن ­برگان همیشه سبز و از شمال به محور اصلی باغ محدود می گردد. ورودی قطعه اروپا با سر در طراحی شده در امتداد دالان شمالی جنوبی و در ترکیب با نرده و ستون­ های آجری و باغچه­ های کاشته شده با رزهای رونده و کلماتیس این مجموعه را به دو قسمت تقسیم می ­نماید. قسمت شرقی این مجموعه نسبتاً قرینه­ سازی شده و از محور پیاده ­رو، آبنمای بیضی شکل، قطعات چمن­ کاری، تپه­ های گنبدی شکل با پوشش گیاهان علفی دائمی و فصلی به همراه درخت و درختچه تشکیل شده است.

کاشت گیاهان در این مجموعه از سال ۱۳۸۳ آغاز گردیده و تا کنون تعداد زیادی از گونه علفی و درختان و درختچه ها در این کلکسیون مستقر گردیده ­اند که همه ساله بر تعداد آنها افزوده می شود.

برخی از گونه­ های موجود عبارتند از:
– Aesculus hippocastanum
– Carpinus betulus
– Castanea sativa
– Cornus sanguine
– Corylus avellana
– Cytisus scoparius
– Fraxinus angustifolia
– Lonicera xylosteum
– Prunus cerasifera
– Rhamnus cathartica
– Ribes nigrum
– Salix wilhelmsiana
– Taxus baccata
– Tilia platyphyllos