رویشگاه چین و ژاپن

سبک باغ سازی خاور دور ( چین و ژاپن ) یکی از سبکهای معروف باغ سازی در جهان می باشد که همانند سبک باغ سازی ایران در شکل گیری سبکهای باغ سازی سایر دوره ها (خصوصا” اروپا) نقش قابل توجهی داشته است. سبک باغ سازی خاوردور (چین وژاپن) به دلیل جمعیت زیاد وکمبود اراضی همواره بر اساس فضاهای کوچک وطرح های مینیاتوری شکل گرفته است. درطراحی این باغها همواره سعی شده است که ازطبیعت تقلید شود و توپوگرافی وجنگلکاری طوری انجام شود که شبیه به یک منظره طبیعی درمقیاس کوچکتر باشد.
در این قطعه با الگو گیری و استفاده از ویژگیهای خاص این سبک باغ سازی، طرح باغ چین وژاپن(خاور دور) در زمینی به مساحت ۲٫۳ هکتار به اجرا در آمده است .
به منظور طراحی این قطعه ابتدا لیستی مرکب از۱۶۰ گونه از درختان و درختچه های مربوطه تهیه گردید. سپس جهت تامین گیاهان لیست مربوطه از داخل وخارج، با رعایت اصول طراحی فضای سبز (محور، فرم ، بافت، مقیاس ، رنگ ، تکرار، تنوع وتعادل ) و ویژگیهای خاص باغهای خاوردور (چین وژاپن ) اقدام لازم به عمل آمد. درطراحی سایت سعی شده است از سه عنصر سنگ ، آب وگیاه تا حد مطلوب استفاده گردد.

الف – سنگ
دراستفاده از این عنصر طبیعی، دقت لازم به منظور حفظ ویژگیهای کاربردی آن درفضاهای مختلف اعم ازچشمه ، نهر، آبشار، حاشیه دریاچه وپراکنش آن درباغچه ها صورت گرفته است . بدین ترتیب تمام مسیرجریان آب ازمحل چشمه تا رسیدن نهر به دریاچه ، پیاده رو و حاشیه آن از سنگهای صخره ا ی موجود با شکلهای طبیعی پهن ،گرد، عمودی و… استفاده شده است ودرجاگذاری این سنگها برای ایجاد مناظر زیبا درترکیب با دوعنصرآب وگیاه دقت لازم به عمل آمده است .
ب – آب
ازآنجایی که کاربرد صحیح عنصرآب در فضای سبز باعث افزایش زیبایی فضاهای مربوطه می گردد. با پیش بینی یک دریاچه نسبتا” بزرگ در طرح با سیستم گردش آب از چشمه ایجاد شده بر روی تپه در قسمت شمال شرقی دریاچه وجریان آب از طریق نهرساخته شده سعی شده است ازعنصرآب علاوه بر ایجاد مناظر زیبا، برای تلطیف هوا نیز بهره برداری گردد.
ج – گیاه
همانطورکه می دانیم گیاه اصلی ترین عنصرکاربردی در باغهای گیاهشناسی محسوب می گردد. نظربه اینکه گیاهان دارای ویژگیهای متعدد و قابل توجه می باشند با استفاده صحیح از این عنصرمی توان تمام اصول طراحی را دریک فضای سبز به نمایش گذاشت. ازآنجایی که درباغهای خاوردور (چین وژاپن) از زیبایی رنگ برگ درختان و همچنین گل درختچه های دائمی برای ایجاد مناظرزیبا استفاده می شود درطراحی این قطعه نیز سعی شده است با کاربرد گیاهان هم به صورت انفرادی وهم به صورت توده ای از ویژگیهای آنها استفاده لازم به عمل آید تا چشم اندازهای زیبا وقابل توجهی ایجاد شود. ترکیب گیاهان با حفظ مرکزیت دریاچه ، با افزایش ارتفاع از دریاچه به سمت بیرون از ویژگیهای طراحی این سایت می باشد. استفاده از گونه های سوزنی برگ, همیشه سبز, زیبا وخوش شکل ، وهمچنین گونه های درختی خزان شونده با رنگهای متنوع پائیزی و درختان و درختچه های گلدار به طوری که در تمامی فصول زیبایی گل وجود داشته باشد وکاربرد درختان کوتاه و درختچه ها درکنار سنگهای صخره ا ی بطور انفرادی ازدیگر ویژگیهای این قطعه می باشد.

از گونه های گیاهی موجود در قطعه می توان موارد زیر را نام برد:
– Cryptomeria japonica
– Ginkgo biloba
– Sophora japonica
– Diospyros kaki
– Jasminum nudiflorum
– Chaenomeles japonica
– Malus floribund 
– Malus floribunda
– Aucuba japonica