ساخت گلخانه جنوب ایرا ن در سال ۱۳۸۸به اتمام رسیده و از سه قسمت مجزا تشکیل شده است. بخشی از این گلخانه برای نهال­های درختان مانگرو شامل حرا Avicennia marina ، چندل Rhizophora mucronata در نظر گرفته شده است

در قسمت میانی گلخانه که ارتفاع بیشتری نسبت به دو بخش جانبی دارا می­باشد و از شرایط نورگیری بیشتری برخورداری است، سایر گونه­های درختی جنوب ایران مانند شیشم Dalbergia sissoo , نخلPhoenix    dactylifera  , کهورProsopis cineraria  , کنار Ziziphus spina-chirsti , کرت Acacia nilotica و مغیل Acacia Oerfota   را در خود جای داده است. بخش انتهایی گلخانه نیز شامل ۳ باغچه می­باشد  که گیاهانی همچون حناLawsonia inermis  , نیلوفر درختی Ipomea crassicaulis , ناترک  Dodonaea viscosa, خرزهره  Nerium oleander  و درمان عقرب Parkinsonia aculeata در آنها کاشته شده ­است. نهال درختان و درختچه­ها از مناطق جنوبی کشور جمع­آوری شده و به این گلخانه منتقل و کاشته شده­ است.