رویشگاه هیمالیا

این رویشگاه در زمینی به مساحت حدود ۳ هکتار احداث شده است. رویشگاه هیمالیا از ۳ تپه تشکیل شده است که ارتفاع بلندترین آنها ۱۹ متر و ارتفاع متوسط تپه‌ها ۱۶ متر است. تعداد ۲۰۰ تخته سنگ بزرگ در دامنه تپه‌ها به‌صورت سمبلیک قرار داده شده که نشان‌دهنده شرایط کوهستانی منطقه هیمالیا است. طراحی کاشت با توجه به محدودیت‌های بسیار در زمینه تهیه گیاهان مناسب و سازگار با شرایط محیطی و براساس تیپ‌بندی گیاهی صورت گرفته است. با توجه به این‌که محدوده گسترش ناحیه هیمالیا بسیار وسیع است، در این پروژه سعی شده گونه‌های گیاهی مدنظر قرار ‌گیرند که از لحاظ بوم‌شناختی با شرایط آب و هوایی تهران سازگار باشند. در حال حاضر جامعه گیاهی سوزنی‌برگ شامل توده سدر دئودار و توده کاج کاشفی و جامعه جنگلی پهن برگ همیشه سبز شامل توده درختی بلوط همیشه سبز و جامعه جنگلی پهن‌برگ خزان‌کننده شامل توده درختی شب‌خسب و صنوبر در این قسمت استقرار یافته‌اند.