باغ صخره ایی گیاهان زینتی گیاهان دارویی و صنعتی رویشگاه هیرکانی مجموعه رویشی زاگرس رویشگاه البرز جنوبی رویشگاه ایرانی تورانی رویشگاه ایرانی تورانی گلخانه جنوب ایران باغ میوه های بومی باغ میوه های بومی رویشگاه اروپا چمنزار های امریکا رویشگاه قفقاز رویشگاه هیمالیا رویشگاه چین و ژاپن قطعات آموزشی نمایشی باغ سیستماتیک آربراتوم جنگل و گردشگاه ها جنگل و گردشگاه ها میدان مرکزی پهن برگان