گلخانه جنوب ایران

به‌منظور ایجاد رویشگاه جنوب ایران، گلخانه‌ای در ضلع جنوبی میدان مرکزی باغ ایجاد گردید که از سه قسمت مجزا تشکیل شده است. بخشی از این گلخانه برای ایجاد جنگل‌های مانگرو طراحی گردیده است. در قسمت میانی گلخانه که ارتفاع بیشتری نسبت به دو بخش جانبی دارد و از شرایط نورگیری بیشتری برخوردار است، گونه‌های درختی جنوب ایران را در خود جای داده است. بخش انتهایی گلخانه نیز شامل سه باغچه است که گونه‌های درختچه‌ای مناطق جنوبی کشور در آن کاشته شده است. مجموع گونه‌های کاشته شده در گلخانه نمونه‌ای از رویشگاه‌ها و گونه‌های گیاهی جنوب کشور را به‌منظور آشنایی گروه‌های مختلف بازدیدکننده به‌نمایش گذاشته است. برخی از گیاهان مستقر شده در گلخانه عبارتند از:

Acacia tortilis, Cordia myxa, Dodonaea viscosa, Dalbergia sissoo.