بازدید از باغ گیاه‌شناسی ملی ایران از مرز یک میلیون نفر گذشت.

باغ گیاه‌شناسی ملی ایران به عنوان زیر مجموعه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نقش کلیدی در حفظ ذخایر ژنتیکی کشور در خارج از رویشگاه‌های طبیعی دارد و بستر مناسبی برای پژوهش در حفظ گونه‌های گیاهی بومی و همچنین بررسی سازگاری گونه‌های غیر بومی می‌باشد. این مجموعه در عین حال، دارای ظرفیت بسیار بالایی برای آموزش دانشجویان، […]