باغ گیاه شناسی زاگرس (خرم آباد)

به منظور حفظ ذخایر ژنتیکی جنگلهای زاگرس و ا نجام تحقیقات گیاهشناسی روی گیاهان این منطققه، باغ گیاه شناسی زاگرس در شهر خرم اباد در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار از اراضی متعلق به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان در شمال غربی شهر خرم‌آباد، در حاشیه ی غربی دریاچه کیو به طور رسمی درسال ۱۳۹۵ افتتاح گردید و عملیات اجرایی احداث ان اغاز شد. تهیه نقشه کلی باغ و فضاهای و کلکسیون های ان در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهیه و جهت پیاده نمودن روی زمین به مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان جهت اجرا ابلاغ گردید. در طرح باغ الگویی از کوههای زاگرس و پوشش گیاهی آن درنظر گرفته شده که در ان گونه های بومی این رویشگاه مستقر خواهد شد. کلکسیون گیاهان دارویی، کلکسیون میوه های وحشی و ارقام محلی،باغ سیستماتیک، گلخانه و نهاسستان در این باغ پیش بینی گردیده است. به علاوه فضاهای سبز عمومی و گردشگری و اموزشی نیز پیش بینی شده است.