باغ گیاهشناسی فدک

کار احداث باغ گیاهشناسی فدک در سطحی معادل ۴۰ هکتار از عرصه‌ ی ۱۵۰ هکتاری ایستگاه فدک در سال ۱۳۷۲ آغاز شد. بر اساس پروژه‌ های پیش‌ بینی شده و فعّالیت‌ های صورت گرفته تا کنون بیش از ۳۵ درصد عملیات سازه ‌ای باغ و بیش از ۴۵ درصد نمونه‌ های گیاهی، جمع آوری و کشت شده‌ اند. باغ گیاهشناسی گیاهان گرمسیری و نیمه گرمسیری فدک با در نظر داشتن مجموعه عوامل اقلیمی، آب، خاک، توجّه به مجموعه‌ ی گیاهی جمع آوری شده یا در حال جمع آوری و لحاظ نمودن جنبه‌ های تحقیقاتی و آموزشی با الگو پذیری از تفکّر باغ ایرانی احداث شده است.

تا کنون بیش از۸۵۰ نمونه‌ ی گیاهی از مجموع ۱۸۰۰ نمونه پیش ‌بینی شده که غالباً به صورت درخت و درختچه می ‌باشد، جمع ‌آوری و کشت شده است. مجموعه­ های احداث شده در باغ عبارتند از: مجموعه‌ ی گیاهان دارویی با وسعت ۱/۱ هکتار، مجموعه‌ ی گیاهان استرالیا با وسعت ۳/۶ هکتار، مجموعه‌ ی باغ میوه‌ های گرمسیری و نیمه ‌گرمسیری با وسعت ۶/۲ هکتار، مجموعه‌ ی باغ رز با وسعت ۱/۴هکتار، مجموعه‌ ی کنارستان با وسعت ۰/۶ هکتار، مجموعه‌ ی گیاهان ناحیه‌ ی صحارا سندی با وسعت ۱/۷ هکتار و مجموعه‌ ی نهالستان و گلخانه با وسعت ۱/۲ هکتار. در حال حاضر مجموعه ‌های فوق بجز مجموعه ‌ی صحارا سندی که سال آخر اجرای آن می‌ باشد به اتمام رسیده است. کلکسیونها و مجموعه های گیاهی مورد نظر به شرح ذیل می باشند :

 • کلکسیون گیاهان ناحیه سودانی
  ۲- ناحیه صحرایی – عربی
  ۳- گیاهان ناحیه ایرانی تورانی
  ۴- گیاهان منطقه زاگرس
  ۵- گیاهان استرالیا ۷- گیاهان ناحیه جنوب شرق آسیا
  ۸- گیاهان دارویی و صنعتی
  ۹- میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری
  ۱۰- گیاهان قلمرو نئوتروپیک ( آمریکای جنوبی و مرکزی )
  ۱۱- گیاهان صخره ای
 • ۱۲- گیاهان پیازی
  ۱۳- گیاهان سوزنی برگ
  ۱۴- گیاهان آبزی مردابی
  ۱۵- سیستماتیک
  ۱۶- گیاهان نادر و در حال انقراض
  ۱۷- باغ ایرانی
  ۱۸- باغ رز
  ۱۹- مزارع تحقیقاتی و آموزشی
  ۲۰- مجموعه نهالستان و گلخانه