رویشگاه هیرکانی

جنگل‌های هیرکانی جزو جنگل‌های معتدله یا پهن‌برگ خزان‌کننده بشمار می‌آیند. این جنگل‌ها همچون نوار سبزی بر روی دامنه شمالی رشته‌کوه البرز قرار گرفته و سواحل جنوبی دریای خزر را می‌پوشاند. این جنگل‌ها باقیمانده جنگل‌های دوران سوم زمین‌شناسی هستند و به همین دلیل به آنها جنگل‌های کهن گفته می‌شود. رویشگاه هیرکانی باغ گیاه‌شناسی ملی  ایران با اهداف پژوهشی و آموزشی و حفاظتی در زمینی به مساحت ۷ هکتار ایجاد شده است. در این بخش سعی شده است تا گونه‌های درختی، درختچه‌ای و علفی که به‌صورت طبیعی در جنگل‌های هیرکانی وجود دارند، کاشته شوند. در قسمت جنوبی این قطعه درختان زربین کشت شده است که نماینده جامعه زربین شمال ایران است. گونه‌های علفی متنوعی از جمله مهم‌ترین گونه‌های سرخس جنگل‌های شمال، انواع پیازها، ریزوم‌ها و گیاهان علفی یک‌ساله و چندساله در قطعه کوچکی در داخل جنگل کشت شده‌اند. درختان در این جنگل به‌خوبی مستقر شده و اکثر گونه‌ها دارای تجدیدحیات طبیعی هستند مانند: Acer velutinum, Buxus hyrcana, Gleditsia caspica, Quercus castaneifolia برای تأمین رطوبت موردنیاز گیاهان، علاوه بر انواع سیستم‌های آبیاری بارانی، دریاچه‌ای به مساحت ۸۰۰۰ مترمربع و عمق حدود ۳ متر نیز ایجاد شده است. دو رودخانه که یکی از قسمت باغ میوه و دیگری از البرز سرچشمه می‌گیرند وارد این دریاچه می‌شود.