جنگلها ریه های زمین هستند.

مشارکت و حمایت در طرح(نیکوکاری)
احیای گونه‌های گیاهی کمیاب آسیب دیده در آتش سوزی جنگل های زاگرس
باغ گیاه شناسی ملی ایران متولی در احیا طبیعت بی نظیر زاگرس با همکاری باشگاه مشتریان همراه اول (باشگاه فیروزه‌ای) میباشد.
می‌توانید با تخصیص امتیازات باشگاه فیروزه ای خود به این طرح نیکوکاری، از باغ گیاهشناسی ملی ایران در نجات گونه‌های گیاهی کمیاب حمایت کنید و مانع از انقراض آن‌ها شوید.
فقط کافی است مراحل زیر را طی کنید:

– عضویت در سامانه همراه من از طریق اپلیکیشن یا پرتال (my.mci.ir)
– ورود به بخش باشگاه فیروزه ای (۲۰ امتیاز هدیه عضویت)
– مراجعه به بخش نیکوکاری
– مشارکت در طرح نیکوکاری (احیای گونه های کمیاب آسیب دیده د رآتش سوزی جنگلهای زاگرس)
با اهدای امتیاز باشگاه فیروزه‌ای باغ گیاه شناسی ملی ایران را حمایت کنید.

لینکهای حمایت کننده 

https://www.irna.ir/news/84208645/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C