باغ گیاهان کویری کاشان

باغ گیاهان بیابانی کاشان به مساحت ۲۵ هکتار در سال ۱۳۷۲ احداث گردید. محدوده ارتفاعی آن بین ۹۵۰ تا ۹۷۰ متر از سطح دریا می باشد. میانگین نزولات آسمانی منطقه ، ۱۳۹ میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالیانه ۱۹/۱ درجه سانتی گراد می باشد. خاک منطقه با بافت سبک تا متوسط و محدودیت شوری کم می باشد.

کلکسیونهای مختلف باغ عبارتند از:
۱- کلکسیون گیاهان شن ‎دوست (Psammophyte Plants)

برخی از گیاهان استقرار یافته عبارتند از:
– Stipagrostis plumosa
– Salsola praecox
– Haloxylon ammodendron
– Calligonum comosum
۲ـ کلکسیون گیاهان دارویی ( Medicinal plants )
۳ – قطعه باغ گیاهان صخره‎ای (Rock garden)
۴ – باغ درختان مثمر (Fruit garden)
۵ – قطعه گیاهان شورپسند (Halophyte Plants):
برخی از گیاهان استقرار یافته عبارتند از:
– Aleuropus litorali
– Atriplex verrucifera
– Tamarix kotschyi
– Seidlitzia rosmarinus
– Salsola crassa
– Tamarix aphylla
– Tamarix ramosissima
۶ – قطعه گیاهان آموزشی
۷ – قطعه گیاهان آبزی (Aquatic Plants )